مناطق استانبول

و این در حالی است که مناطق دیگر با دور نگه داشتن خود از هیاهو و شلوغی، شرایط مناسبی برای ساکنینی که قصد دارند از جمعیت دور شوند، را فراهم می نمایند.