تاریخچه استانبول

علی رغم این موضوع، شهر استانبول امروزه عملا اصلی ترین مرکز اقتصادی و فرهنگی ترکیه به شمار می رود.